BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 13 lipca 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu. Umowę zawarto z Moniką Kościuszkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane BUD-SYSTEM Monika Kościuszkiewicz z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sybiraków 17/7. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.

Pisz: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu

Numer ogłoszenia: 112867 - 2009; data zamieszczenia: 16.07.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84777 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu o długości 773 m, a w szczególności: - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o powierzchni 2 444,0 m2, - wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o powierzchni 1546 m2, - wycinka drzew w ilości 18 szt. - sadzenie krzewów wzdłuż ścieżki rowerowej w ilości 1546 szt. (ligustr pospolity) - sadzenie drzew w ilości 18 szt. (brzoza omszona).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.62-2, 77.21.16.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 278668,01 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 - Turystyka, Działanie 2.1 - Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.4 - Publiczna infrastruktura turystyczna i około turystyczna, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Monika Kościuszkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane BUD-SYSTEM Monika Kościuszkiewicz, ul. Sybiraków 17/7, 15-204 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 278668,01
Oferta z najniższą ceną: 278668,01 oferta z najwyższą ceną: 424362,74
Waluta: PLN.
Data powstania: czwartek, 16 lip 2009 13:38
Data opublikowania: czwartek, 16 lip 2009 13:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lip 2009 08:19
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1453 razy