BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wykonanie okazania granic nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Kocioł Duży i Stare Guty
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 7 lipca 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie okazania granic nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Kocioł Duży i Stare Guty. Umowę zawarto z Grzegorzem Kulisiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne Grzegorz Kuliś, z siedzibą w Rucianem-Nidzie przy ul. Zielonej 13. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.

Pisz: Wykonanie okazania granic nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Kocioł Duży i Stare Guty

Numer ogłoszenia: 112837 - 2009; data zamieszczenia: 16.07.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92817 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie okazania granic nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Kocioł Duży i Stare Guty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okazania granic nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz w obrębach geodezyjnych Kocioł Duży i Stare Guty (łącznie 16 punktów granicznych), oznaczonych jak niżej: - działki nr 160 położonej w obrębie geodezyjnym Kocioł Duży, - działki nr 159/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kocioł Duży, - działki nr 46 położonej w obrębie geodezyjnym Stare Guty.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.32.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2290,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Grzegorz Kuliś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne Grzegorz Kuliś, ul. Zielona 13, 12-221 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 2290,00
Oferta z najniższą ceną: 2290,00 oferta z najwyższą ceną: 3400,00
Waluta: PLN.
Data powstania: czwartek, 16 lip 2009 13:55
Data opublikowania: czwartek, 16 lip 2009 14:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lip 2009 08:19
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1298 razy