BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z – 7624 /15/ 09

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) postanawiam odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu, odpowiednio na działkach o nr 287, 247, 303, 255, oraz części działki nr 272 w obrębie Pisz 1 . Uzasadnienie: Wnioskiem z dnia 03.07.2009 r. Gmina Pisz wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic: Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu, odpowiednio na działkach o nr 287, 247, 303, 255, oraz części działki nr 272 w obrębie Pisz 1 . Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia może być wymagane. Zgodnie z art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem zgodnie z powołanym wyżej przepisem w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Burmistrz Pisza, zwrócił się z prośbą do Starosty Piskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 10.07.2009 r., znak: ZNS – 4316/32/2009 po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, stwierdził że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Starosta Piski pismem z dnia 17.07.2009 r. , znak: ROŚ-7633/32/09 po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, postanowił uznać, że nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji. Teren nieruchomości, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie zajmuje powierzchnię 0,56 ha, co stanowi 0,06 % powierzchni miasta Pisz. Projekt budowy ul. Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu obejmuje zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu nowych nawierzchni jezdni, zjazdów na posesję oraz chodników z kostki betonowej wibroprasowanej o łącznej powierzchni 4 396 m2 oraz budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC w ulicach Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej o łącznej długości 280 m. Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane ze zwiększoną emisją spalin, hałasu i zapylenia spowodowane pracą maszyn i urządzeń. Aby ograniczyć te uciążliwości surowce i materiały niezbędne do budowy przygotowane będą poza terenem budowy i dostarczane na plac budowy co w znacznym stopniu ograniczy emisję niekorzystnych czynników do środowiska. Roboty będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, paliwa będą zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. W trakcie realizacji przedsięwzięcia i w fazie jego eksploatacji, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Wszelkie surowce i materiały używane w technologii pochodzą ze źródeł naturalnych i nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Przedsięwzięcie usytuowane jest w północno-wschodniej części miasta Pisz w sąsiedztwie ulic Zatorowej, Trzcinowej i Długiej, na terenie zabudowy jednorodzinnej, poza obszarami: - wodno-błotnymi, - wybrzeży, - górskimi i leśnymi, - objętymi ochroną w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, - wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody, - na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, - o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, - uzdrowiskowymi i ochrony uzdrowiskowej, - przylegającymi do jezior. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się tylko do obszaru objętego budową tj. ulic Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu, na którym to obszarze zamieszkuje około 160 osób. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą występować pewne uciążliwości związane ze zwiększoną emisją spalin, hałasu i zapylenia związane z pracą maszyn budowlanych i urządzeń. W trakcie realizacji przedsięwzięcia i w fazie jego eksploatacji, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Wszelkie surowce i materiały używane w technologii pochodzą ze źródeł naturalnych i nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie będzie zachodziło zjawisko kumulowania się oddziaływań, ponieważ w okresie jego realizacji nie przewiduje się działań o podobnych charakterze na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania inwestycji. W miejscu planowanej inwestycji i w jej otoczeniu nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach który stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku, oraz po analizie szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj: rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu inwestycji na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory i możliwość występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia. Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie Pouczenie: Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 / art. 49 KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/
Data powstania: piątek, 24 lip 2009 14:24
Data opublikowania: piątek, 24 lip 2009 14:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 11:49
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1632 razy