BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/15 /09

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) INFORMUJĘ o wydaniu, na wniosek Gminy Pisz, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie ulic: Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu, odpowiednio na działkach o nr 287, 247, 303, 255, oraz części działki nr 272 w obrębie Pisz 1 . Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią w pokoju nr 61 w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gizewiusza 5. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: piątek, 24 lip 2009 14:25
Data opublikowania: piątek, 24 lip 2009 14:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 11:50
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1233 razy