BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/8/08/09

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 31 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./ w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm. ) zawiadamiam że do Urzędu Miejskiego w Piszu w dniu 21.03.2008 r. wpłynął wniosek ( uzupełniony w dniu 04.08.2008 r.) Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Śniardwy” w Zdorach dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej przez budowę budynku tuczarni, budowę budynku warchlakarni oraz dwóch zbiorników zamkniętych na gnojowicę o pojemności 1000 m3 każdy na części działek o nr ewidencyjnych: 160/2; 161/2; 163/6 w miejscowości Pietrzyki, w obrębie geodezyjnym Stare Guty, gmina Pisz. W dniu 21 07.2009 r. Inwestor dokonał zmian w złożonym wniosku polegających na zmianie nazwy Spółdzielni z „Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Śniardwy” w Zdorach” na „Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Śniardwy” w Pietrzykach” oraz poinformował, iż działka o nr 163/6 została podzielona na działki nr 163/7 i 163/8 i wobec powyższego planowana inwestycja będzie realizowana na działkach o nr 160/2; 161/2; 163/8. Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. / w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm. ) planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W/w inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 90 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./, jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko dla którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zatem zgodnie z powołanym wyżej przepisem w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Pisza jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Burmistrz Pisza postanowieniem z dnia 21.08.2008 r. znak : Z-7624/8/08 stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Inwestor w dniu 21.07.2009 r. złożył w tutejszym Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej przez budowę budynku tuczarni, budowę budynku warchlakarni oraz dwóch zbiorników zamkniętych na gnojowicę o pojemności 1000 m3 każdy na części działek o nr ewidencyjnych: 160/2; 161/2; 163/8 w miejscowości Pietrzyki, w obrębie geodezyjnym Stare Guty, gmina Pisz. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Akta sprawy wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz Informacji na temat planowanego przedsięwzięcia i prowadzonego postępowania udzielane są w pokoju nr 61 w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Burmistrza Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia. Informacja o wniosku oraz o dostarczeniu w/w raportu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pietrzyki.
Data powstania: piątek, 24 lip 2009 14:30
Data opublikowania: piątek, 24 lip 2009 14:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 11:50
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1493 razy