BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/19/08/09

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. / zawiadamiam, że Burmistrz Pisza na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ i art. 48 ust. 2 pkt 3 lit a) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./ w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm. ) zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 57 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 2 pkt 3 lit a) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./ w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm. ) zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ ZDORY –KWIK, ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZIAŁEK O NR 96 W OBRĘBIE ZDORY, NR 293/2 W OBRĘBIE SZCZECHY WIELKIE I NR 56/8 W OBRĘBIE KWIK, GMINA PISZ W OBSZARZE NATURA 2000.
Data powstania: środa, 29 lip 2009 14:26
Data opublikowania: środa, 29 lip 2009 17:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 sie 2009 11:43
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1131 razy