BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr III/20/98 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 16 grudnia 1998 roku
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej obciążającej nieruchomość Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Obciążyć nieruchomość oznaczoną nr 356 o pow. 4141 m2 położoną w Piszu przy ul. Gizewiusza, stanowiącą własność Gminy Pisz, służebnością gruntową polegającą na ustanowieniu drogi koniecznej celem dojazdu do obiektu kotłowni usytuowanego na działce nr 355/4.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej obciążającej nieruchomość Gminy Pisz

Nieruchomość oznaczona numerem 355/4, na której usytuowany jest obiekt kotłowni przewidziana jest do przekazania na własność Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka
z o.o. w Piszu w formie aportu rzeczowego tytułem udziału Gminy i Miasta Pisz.
W związku z brakiem prawnego dojazdu do nieruchomości niezbędne jest ustanowienie drogi koniecznej, obciążające działkę gminną, oznaczoną nr 356.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:10
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1367 razy