BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XVIII/173/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: utworzenia Związku Gmin „PISA-NAREW” oraz przyjęcia Statutu Związku.
Na podstawie art. 64, ust.2 i art. 67, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się związek międzygminny o nazwie Związek Gmin „PISA-NAREW”.

§ 2. W skład Związku Gmin „PISA-NAREW” wchodzą Gminy: Gmina Pisz, Gmina Kolno, Gmina Nowogród, Gmina Zbójna, Gmina Turośl oraz Miasto Ostrołęka.

§ 3. Przyjmuje się Statut Związku Gmin „PISA-NAREW” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 sty 2008 09:45
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1204 razy
Ilość edycji: 1