BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XVIII/182/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218/ oraz § 18, ust.1 pkt.16 i § 19 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i 9 Statutu Gminy Pisz stanowiącego załącznik Nr 1do uchwały Nr IV/35/02 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pisz / Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2003r. Nr 11, poz. 214,Nr 34, poz. 498, z 2004r. Nr 107, poz. 1342, Nr 175, poz. 2135 z 2005r. Nr 10, poz. 214 i Nr 63, poz. 919, z 2007 r. Nr 126, poz.1732 / – Rada Miejska w Piszu uchwala , co następuje:


§ 1

W uchwale Nr III/7/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej wprowadza się następującą zmianę :

- w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie „ 1. Wojciech Wojciechowski ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 sty 2008 14:07
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 992 razy