BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XVIII/181/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: nadania HONOROWEGO OBYWATELSTWA PISZA
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz § 1 uchwały Nr X/116/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Pisza Rada Miejska w Piszu u c h w a l a, co następuje :


§ 1

Rada Miejska w Piszu nadaje Panu JOHANNES PETERSEN Honorowe Obywatelstwo Pisza .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 sty 2008 14:23
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 972 razy