BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XVIII/171/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 grudnia 2007r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla Sołtysów.
Na podstawie art. 37b ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr XVI/133/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla Sołtysów wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Sołtysom z terenu Gminy Pisz wypłacana będzie dieta za udział w Sesjach Rady Miejskiej w Piszu oraz naradach organizowanych przez Burmistrza Pisza w wysokości 2,5% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz zwrot kosztów podróży, według cen biletów autobusowych aktualnych w dniu, w którym odbywały się obrady lub narada.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 sty 2008 14:34
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 997 razy