BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

UCHWAŁA Nr XIX/212/08 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 19 lutego 2008r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz,położonej na terenie gminy Pisz.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz.1218) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 3 lat części działki położonej we wsi Wiartel, oznaczonej nr geodezyjnym 24/7 o pow. 240 m2 dotychczasowemu dzierżawcy na cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
Dla powyższej działki w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12604.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stanisław OlenderData dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 lut 2008 10:17
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 997 razy