BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XIX/213/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 lutego 2008 r.
w sprawie: wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ze skargi Anny Małgorzaty Bobko na uchwałę Nr XII/103/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 173 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536, Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831, Nr 221, poz. 1650) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1
1. Postanawia się wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ze skargi Anny Małgorzaty Bobko na uchwałę Nr XII/103/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
2. Upoważnia się adwokata Zbigniewa Waszkiewicza do sporządzenia oraz wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej, a nadto do reprezentowania Rady Miejskiej w Piszu w przedmiotowej sprawie, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 lut 2008 12:42
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1030 razy