BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XX/230/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 marca 2008r.
w sprawie: przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§1
Przystępuje się do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pisz, obowiązującego do roku 2013.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 kwi 2008 18:21
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1004 razy