BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

UCHWAŁA Nr XX/231/08 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 28 marca 2008r.
w sprawie: użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz.1218) oraz art.13 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na użyczenie na okres do 7 lat, nieruchomości oznaczonych, jak niżej:
- części działki nr 117/2 o powierzchni 3m2 położonej we wsi Jeże,
KW Nr 3597-zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały,
- części działki nr 478/3 o powierzchni 3m2 położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej,
KW Nr 12764-zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszej uchwały,

2.Dla nieruchomości opisanych w ust. 1 prowadzone są Księgi Wieczyste
przez Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych .

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 kwi 2008 14:59
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1013 razy