BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XX/228/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 marca 2008 roku
w sprawie: skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682 i Nr 181, poz.1524 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stanisław OlenderZałącznik
do Uchwały Nr XX/228/08
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 28 marca 2008 r.


Uzasadnienie

Do Rady Miejskiej w Piszu wpłynęła skarga Pana Ryszarda Piątek, zamieszkałego w Piszu na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu. Skarga ta została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Piszu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.
Pan Piątek pisze w skardze, że w miesiącu grudniu 2007 r. zgłosił się do pracownika socjalnego Pana Mariusza Zaremby „o przydział kwoty pieniężnej na zakup lekarstw oraz żywności”. Z relacji pisemnej skarżącego wynika, że pracownik socjalny oświadczył, że pomoc skarżący otrzyma dopiero, gdy zapisze się na terapię przeciwalkoholową. Skarżący podaje, że „w tym wypadku żadnej pomocy nie otrzymał ”, a ostatnią pomoc finansową otrzymał w miesiącu listopadzie 2007 roku.
Z pisemnych wyjaśnień złożonych przez Panią Elwirę Świetlicką, Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wynika, że Pan Ryszard Piątek nie posiada własnego źródła utrzymania, jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, pozostaje na utrzymaniu matki, która jest na emeryturze. Dochód w rodzinie kształtuje się powyżej kryterium dochodowego dla struktury tej rodziny, jednak koszty związane z leczeniem obciążają budżet domowy, dlatego pomimo niespełnienia kryterium dochodowego rodziny, Pan Piątek otrzymuje pomoc w formie zasiłku celowego specjalnego realizowanego przy udziale pracownika socjalnego ze względu na skłonności do alkoholu. Pan Piątek miał w dniu 05 listopada 2007 roku odebrać decyzję przyznającą zasiłek celowy na koszty związane z leczeniem w kwocie 150 zł przy udziale pracownika socjalnego. Zgłosił się tego dnia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu więc zasiłek nie został mu wypłacony. W dniu 08 listopada 2007 roku ponownie zgłosił się po odbiór zasiłku, który został mu wypłacony zaliczkowo tj. w kwocie 50 zł. Po odbiór dalszej części zasiłku celowego zgłosił się 27 listopada 2007 roku również w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Pracownik socjalny Pan Mariusz Zaremba odmówił wypłaty zasiłku, informując podopiecznego, by zgłosił się trzeźwy na drugi dzień. Pan Piątek twierdził, że nie jest pijany. Pracownik polecił mu więc zbadanie alkomatem w Ośrodku Profilaktyki i Terapii i dostarczenie wydruku. Pan Piątek odmówił twierdząc, że przyjdzie po zasiłek następnego dnia. W dniu 28 listopada 2007 roku Pan Piątek ponownie zgłosił się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po odbiór zasiłku. Jednak w tym czasie nie było pracownika socjalnego Pana Mariusza Zaremby, więc Pani Renata Dulisch podjęła decyzję o częściowym wypłaceniu zasiłku do czasu powrotu pracownika. Natomiast w miesiącu grudniu 2007 r. Pan Ryszard Piątek nie zwracał się o pomoc finansową.
Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę za bezzasadną.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 kwi 2008 06:53
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1258 razy