BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr XXII/250/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 kwietnia 2008r.
w sprawie: zawarcia porozumienia o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii kolejowej Nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk w km 45,900 ÷ 156,500.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)


Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii kolejowej Nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk w km 45,900 ÷ 156,500.
2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 kwi 2008 15:14
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 983 razy