BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Informacja o osiągniętych w 2016 roku przez Gminę Pisz

wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), Gmina Pisz informuje o osiągniętych w 2016 roku wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
W 2016 roku Gmina Pisz osiągnęła następujące poziomy:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku: 3,88 %

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. poz. 676), dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku wynosi 45 %.

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło): 18,46 %

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w  2016 roku wynosi 18 %.

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe): 100 %

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2016 roku wynosi 42 %.

Data powstania: wtorek, 25 kwi 2017 12:56
Data opublikowania: środa, 26 kwi 2017 11:43
Opublikował(a): Anna Heller
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2491 razy

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Koordynator - Monika Tykocka
pok. nr 3
tel. 87 42 41 233; centrala wew. 233

Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy w szczególności:

1) Prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), w tym:

a) prowadzenie ewidencji w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pisz systemem gospodarowania
    odpadami komunalnymi,

b) zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
    i niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

c) prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom
    odbierającym i zagospodarowującym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

d) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych
    i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

e) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór odpadów komunalnych

f) sporządzenie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

g) przygotowywanie projektów uchwał wynikających z przepisów ww. ustawy,

h) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania
    odpadów komunalnych oraz Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz stanowiącego
    załącznik do Uchwały Nr XXXIII/428/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania
    Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. poz. 2140),

i) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
   komunalnymi,

2) Prowadzenie spraw związanych z ewidencją należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym nadzór
    i kontrola ustalania w formie deklaracji przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
    prawnej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) Prowadzenie rachunkowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4) windykacja należności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie działania Samodzielnego stanowiska,

5) Kompletowanie i analiza materiałów kwalifikujących wnioski do wydania decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów spłaty
    lub umorzeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opracowywanie postanowień i decyzji w tym zakresie,

6) Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane z ewidencji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    oraz o niezaleganiu w ww. opłatach,

7) Wydawanie decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty, określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    i określających wysokość odsetek, a także postanowień o zarachowaniu wpłaty,

8) Prowadzenie spraw związanych z selektywną zbiórką odpadów,

9) Realizacja i propagowanie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych,

10) W zakresie spraw związanych z wykonywaniem działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

a) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

b) dokonywanie wpisu do rejestru i dokonywanie zmian we wpisach do rejestru,

11) W zakresie gospodarki odpadami:

a) opiniowanie spraw w zakresie gospodarki odpadami realizowanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    lub Starostę Piskiego,

b) egzekwowanie od posiadaczy odpadów obowiązków w zakresie ich usuwania z miejsc do tego nieprzeznaczonych,

12) Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w tym:

a) sporządzanie informacji o wyrobach zawierających azbest w Bazie Azbestowej,

b) aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy pisz

c) realizowanie zadań związanych z dofinansowaniem usuwania wyrobów zawierających azbest

13) Prowadzenie wszelkich spraw związanych z udziałem Gminy w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.

 

Data powstania: środa, 7 sie 2013 14:00
Data opublikowania: środa, 7 sie 2013 14:03
Opublikował(a): Dawid Rutka
Zaakceptował(a): Dawid Rutka
Artykuł był czytany: 5157 razy