BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

serwisu bip.pisz.hi.pl

Urząd Miejski w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.pisz.hi.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.pisz.hi.pl.
    Data publikacji strony internetowej: 24.07.2003 r.
    Data ostatniej dużej aktualizacji: 25.03.2020 r.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
    Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sekretarz Gminy Pisz, adres poczty elektronicznej sekretarz@pisz.home.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Gustawa Gizewiusza. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy wejściu bocznym po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Dla interesantów Urzędu przeznaczone jest wejście główne. Przy tym wejściu można skorzystać z usługi bramofonu umożliwiającym bezpośrednie połączenie z Punktem Obsługi Interesanta i sekretariatem Urzędu. 

Punkt Obsługi Interesantów znajduje się po prawej stronie od schodów prowadzących na piętro od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Dostęp do pomieszczeń powyżej parteru możliwy jest dla osób na wózkach przy pomocy schodołazu gąsienicowego. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy wejściu bocznym  po lewej stronie.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Urzędzie Miejskim w Piszu nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W pokoju nr 6 na parterze budynku zainstalowany jest wideotłumacz, który umożliwia komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami Urzędu Miejskiego w Piszu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa ta jest bezpłatna i dostępna w godzinach pracy urzędu.

W ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej zapewniono także komunikacje z Urzędem. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami i w formie określonej w tym wniosku, pracownik schodzi do interesanta, po uprzednim uzyskaniu zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Punktu Obsługi Interesanta o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w miejscu zlokalizowanym po lewej stronie przy wejściu do budynku.

Data powstania: czwartek, 2 kwi 2020 10:12
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2020 10:35
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 9984 razy