BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek leśny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I piętro, pok. nr 49, 50
tel. 87 42-41-212; 42-41-241.

Wymagane dokumenty

1. Osoby fizyczne obowiązane są złożyć informację o lasach na druku IL-1.
Ponadto osoby fizyczne obowiązane są składać dane o lasach ZIL-1 oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym ZIL-1 ( jeżeli występują) oraz dane pozostałych podatników na druku ZIL-3 .

2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych obowiązane są składać do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek leśny na druku DL-1. Ponadto podmioty te składają dane o lasach na druku ZDL-1, a w przypadku wystąpienia zwolnień składają informację na druku ZDL-2 - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, I piętro, pok. nr 49, 50.
Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Piszu.

Opłaty:

Osoby prawne uiszczają podatek leśny do dnia 15 każdego miesiąca na podstawie złożonej deklaracji.
Osoby fizyczne uiszczają podatek leśny na podstawie otrzymanej decyzji do dn. : 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Podatek można uiszczać w punkcie kasowym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Piszu ( pok. 5 ) lub na indywidualny numer rachunku bankowego w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/PISZ.
Indywidualny numer rachunku bankowego dla osób fizycznych jest umieszczony w decyzji podatkowej.
Podatnicy mający obowiązek składać deklarację na podatek leśny o indywidualnym numerze rachunku bankowego zostaną poinformowani zawiadomieniem.

Urząd Miejski w Piszu informuje, że w celu skrócenia czasu doręczania Państwu corocznych decyzji podatkowych oraz zmniejszenia kosztów ich przygotowania, w roku 2019 decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym wysyłane do podatników przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Piszu, zamiast odręcznego podpisu będą zawierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wystawienia.
Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis art. 210 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu:
„Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.”
Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności jak decyzje podpisywane odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Inne wskazówki, uwagi:

Jak obliczyć podatek?
Podatek leśny od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.(M.P., poz. 1005) średnia cena sprzedaży drewna, którą przyjmuje się do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok wynosi 191,98 zł za 1 m3.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2019r., poz. 888 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r., poz. 1126)

Data sporządzenia

poniedziałek, 8 lip 2019 11:15

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 8 lip 2019 12:02
Data dodania: poniedziałek, 8 lip 2019 11:15
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 lip 2019 12:02
Opublikował(a): Renata Puchalska
Zaakceptował(a): Renata Puchalska
Artykuł był czytany: 321 razy