BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji,
pokój nr 57
tel. 87 424-12-08

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych;
-Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie;
- Dowód wpłaty;
- Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Gdzie odebrać formularze:

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Piszu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji (pokój nr 57)
Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Opłaty:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.
Na wniosek strony może być wydane zaświadczenie o wpisie do ewidencji, za które opłata w wysokości 17,00 zł.

Opłatę należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz pok. 5 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Piszu – 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 przed wydaniem zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia podania.

Zaświadczenie wydawane jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych - obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym) prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu.

Do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie zgłasza się przed rozpoczęciem świadczenia usług przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie – nie będącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym) oraz prowadzić pole biwakowe, oraz rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organu o:
• zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
• uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii;
• zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego;
• zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;
• zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także — o ile obiekt posiada — o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
• zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych;
• zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz z siedzibą 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 424 12 00, e-mail: pisz@home.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@pisz.home.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miejskiego w Piszu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Data sporządzenia

wtorek, 11 sie 2020 13:43

Data zatwierdzenia

wtorek, 11 sie 2020 13:48
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 11 sie 2020 13:43
Data upublicznienia: wtorek, 11 sie 2020 13:48
Opublikował(a): Monika Miłosek
Zaakceptował(a): Monika Miłosek
Artykuł był czytany: 33 razy