BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki mieszkaniowe

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu - Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15 ;

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązany jest okazać:
-zaświadczenia z zakładu pracy o dochodzie brutto pomniejszone o koszty uzyskania i ZUS potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji,
- osoba otrzymująca emeryturę lub rentę decyzję z ZUS,
- osoba otrzymująca alimenty - wyrok Sądu, decyzję,
- osoba otrzymująca świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy zaświadczenia o wysokości pobranych zasiłków,

- osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek oświadczenie na piśmie o wysokości osiągniętych dochodów,

Gdzie odebrać formularze:

pokój nr 24 - Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5.

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji

Inne wskazówki, uwagi:

1.Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego potwierdza powierzchnię użytkową w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu, pokój nr 11, ponadto składa rachunki dotyczące wydatków za:wodę i odprowadzenie ścieków, odbiór nieczystości stałych i płynnych za miesiąc, w którym składany jest wniosek,
2. Jeżeli lokal mieszkalny wnioskodawcy nie jest wyposażony w centralne ogrzewanie dostarczane z sieci, centralnie dostarczaną ciepłą wodę, nie posiada gazu przewodowego, należy dołączyć fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy, w którym podana jest cena 1 kWh.
3. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego,
4. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z jednego hektara przeliczeniowego według zasad określonych o podatku rolnym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Data sporządzenia

poniedziałek, 15 gru 2003 14:23

Data zatwierdzenia

wtorek, 18 maj 2004 20:31
Pliki do pobrania:
Data dodania: poniedziałek, 15 gru 2003 14:23
Data upublicznienia: wtorek, 18 maj 2004 20:31
Opublikował(a): Danuta Bazydło
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 3735 razy