BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata skarbowa

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz,

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2007 r. zapłata opłaty skarbowej odbywa się jedynie gotówką lub bezgotówkowo.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, a zatem opłaty należy kierować na konto:

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza 5
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/PISZ
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Opłatę należy regulować albo w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, albo w chwili wydania pozwolenia, koncesji lub innego dokumentu objętego opłatą. W przypadku zaświadczeń opłaty dokonuje się już w chwili składania wniosku o jego wydanie.
Katalog czynności urzędowych, do których określono stawki opłaty skarbowej, został przedstawiony w Części I załącznika do ustawy.

Inne wskazówki, uwagi:

Przedmiot opłaty skarbowej

-dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
-wydanie zaświadczenia na wniosek
wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje)
-złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym
-dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

-od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
-od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
-od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
-od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej
-od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Czynności i dokumenty związane z opłatą skarbową

Sposób zwrotu opłaty skarbowej oraz szczegółowy sposób potwierdzania, przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, zapłaty opłaty skarbowej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

Stawki opłaty skarbowej

Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz stawki opłaty skarbowej określa załącznik do ustawy.

Opracował

Renata Sawicka, Barbara Leniec

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Barbara Leniec

Zatwierdził

Barbara Leniec

Data sporządzenia

czwartek, 4 sty 2007 08:57

Data zatwierdzenia

czwartek, 4 sty 2007 10:43
Data dodania: czwartek, 4 sty 2007 08:57
Data upublicznienia: czwartek, 4 sty 2007 10:43
Opublikował(a): Renata Puchalska
Zaakceptował(a): Renata Puchalska
Artykuł był czytany: 11270 razy
Ilość edycji: 3