BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego
pokój nr 63
ul. Gizewiusza 5,
12-200 Pisz
tel. 87 42 41 225

Wymagane dokumenty

1) prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami

ZAŁĄCZNIKI:
1. Kopia mapy zasadniczej, lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej, przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy oraz obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali
1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 – 2 egzemplarze ( w odniesieniu do inwestycji
liniowych –wrysować przebieg trasy!)
2. Graficznie przedstawiony opis zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i zagosp. terenu, w tym przeznaczenie i
gabaryty projektowanych budynków
3. Aktualna kopia mapy ewidencyjnej (wrysować na niej trasę przebiegu inwestycji liniowej!)
4. Aktualne skrócone wypisy z ewidencji gruntów - na działki, przez które projektuje się przebieg inwestycji celu publicznego oraz
na działki sąsiednie i znajdujące się w strefie oddziaływania inwestycji
5. (Ewentualnie) pełnomocnictwo lub upoważnienie + opłata skarbowa 17 zł za udzielone pełnomocnictwo
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 107,00 zł

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego
pokój nr 63
ul. Gizewiusza 5,
12-200 Pisz
87 42 41 225

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin wydania decyzji uzależniony jest od stopnia złożoności sprawy. Wydanie decyzji winno być zgodne z terminami przewidzianymi w przepisach prawa dla dokonania poszczególnych czynności oraz z przepisami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

UWAGA: Kopie mapy zasadniczej i wypisy z rejestru gruntów można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piszu ul. Warszawska 1, Wydział Geodezji i Kartografii.

Podstawa prawna:

art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 1 lub 2, art. 53 ust. 4, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Opracował

Agnieszka Kowalczuk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Agnieszka Kowalczuk

Zatwierdził

Ewa Rogowska

Data sporządzenia

wtorek, 31 sty 2017 07:25

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 29 wrz 2008 09:57

Pliki do pobrania:

  • wniosek Data dodania: 29 wrz 2008 08:55
Data dodania: wtorek, 31 sty 2017 07:25
Data upublicznienia: poniedziałek, 29 wrz 2008 09:57
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Szymańska
Artykuł był czytany: 2739 razy