BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie na pobyt stały

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki; pok. nr 26; tel. 87 424 12 19

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - u osób pełnoletnich, akt urodzenia - u osób niepełnoletnich.
2 . Wypełniony druk " zgłoszenia pobytu stałego" na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie
3.Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego, nie dotyczy osób zgłaszających podczas zameldowania wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu.
4. Oryginał dokumentu , z którego wynika najem lub własność lokalu osoby potwierdzającej pobyt meldującego się (wypis z księgi wieczystej , umowa cywilnoprawna, umowa najmu, przydział lokalu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu).
5. Pełnomocnictwo w przypadku osoby zgłaszającej pobyt przez pełnomocnika.

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki; pok. nr 26

Opłaty:

Opłata skarbowe 17 zł. w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika.
Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
Opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W dniu złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:

UWAGA!
Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba obowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art.33 § 2 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu, najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu stałego można równocześnie dokonać wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego, wskazując adres, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza "zgłoszenie pobytu stałego".

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 139 poz. 993 z 2006 r.) w przypadku powstałych wątpliwości Urząd może rozstrzygać o zameldowaniu w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

Jeżeli osoba zmienia miejsce zamieszkania w obrębie gminy Pisz, nie wymagane jest potwierdzenie wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu stałego, ponieważ czynność ta dokonuje się automatycznie. Jest to tzw. PRZEMELDOWANIE.
Każdorazowa zmiana adresu pobytu stałego wiąże się z koniecznością wymiany dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Opracował

Elżbieta Jedynak

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Jedynak

Data sporządzenia

piątek, 27 mar 2009 10:35

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 30 mar 2009 11:32
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 27 mar 2009 10:35
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 mar 2009 11:32
Opublikował(a): Elżbieta Jedynak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3113 razy
Ilość edycji: 2