BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wymeldowanie z pobytu stałego

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki; pok. nr 26; tel. 87 424 12 19

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty ,a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - u osób pełnoletnich, u osób niepełnoletnich akt urodzenia.
2. Wypełniony druk " zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego "
3. Pełnomocnictwo w przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika.

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki; pok. nr 26

Opłaty:

Opłata skarbowe 17 zł. w przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika.
Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
Opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W dniu złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:

UWAGA!
Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art.33 § 2 ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie .Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego lub formularza zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 , poz. 993 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.12.2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ( Dz.U. z 2012r. poz.1475 )
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Opracował

Elżbieta Jedynak

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Jedynak

Data sporządzenia

piątek, 27 mar 2009 10:51

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 30 mar 2009 12:32

Pliki do pobrania:

  • Wniosek Data dodania: 5 lut 2013 14:21
Data dodania: piątek, 27 mar 2009 10:51
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 mar 2009 12:32
Opublikował(a): Elżbieta Jedynak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1751 razy
Ilość edycji: 2