BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania/zameldowania

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki; pok. nr 26

Wymagane dokumenty

1. Podanie o wymeldowanie/zameldowanie.
2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
3. Kserokopia tytułu prawnego do lokalu (umowa najmu, akt notarialny, przydział…)

Opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu

28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Do terminów tych nie wlicza się okresu zawieszenia postępowania, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu – art. 35 kpa

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wszystkim stronom postępowania.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 , poz. 993 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Opracował

Elżbieta Jedynak

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Jedynak

Data sporządzenia

piątek, 27 mar 2009 11:32

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 30 mar 2009 12:08

Pliki do pobrania:

Data dodania: piątek, 27 mar 2009 11:32
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 mar 2009 12:08
Opublikował(a): Elżbieta Jedynak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1506 razy
Ilość edycji: 1