BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - pokój nr 19.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
2. Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu - pokój nr 19 lub w Punkcie Przyjęć Interesanta.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Rozpatrzenie złożonego wniosku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Zgodnie z art. 5 c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uznaje się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski" wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Opracował

Danuta Bazydło

Data sporządzenia

poniedziałek, 11 maj 2015 12:42

Data zatwierdzenia

wtorek, 12 maj 2015 11:02
Pliki do pobrania:
Data dodania: poniedziałek, 11 maj 2015 12:42
Data upublicznienia: wtorek, 12 maj 2015 11:02
Opublikował(a): Danuta Bazydło
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1182 razy