BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki mieszkaniowe

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - pokój nr 19.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązany jest okazać:
- zaświadczenie potwierdzające dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS (chorobowe, rentowe i emerytalne),
- osoba otrzymująca emeryturę lub rentę - zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub odcinki wypłaty potwierdzające wysokość dochodu brutto,
- osoba otrzymująca alimenty - wyrok sądu,
- osoba otrzymująca świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy - zaświadczenie o wysokości pobranych zasiłków,
- osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek - oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów,
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Piszu, pokój nr 19, lub w Punkcie Obsługi Interesanta.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Rozpatrzenie wniosku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220).
Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną, instalację ciepłej wody i gazu przewodowego należy dołączyć fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy, w którym podana jest cena 1 kWh. Faktura niezbędna jest do naliczenia ryczałtu za brak poszczególnych mediów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Opracował

Danuta Bazydło

Data sporządzenia

czwartek, 29 paź 2015 07:24

Data zatwierdzenia

piątek, 30 paź 2015 12:44
Data dodania: czwartek, 29 paź 2015 07:24
Data upublicznienia: piątek, 30 paź 2015 12:44
Opublikował(a): Danuta Bazydło
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1513 razy