BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy

Centralną Ewidencję i Informacje o Działalności Gospodarczej prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą:
- samodzielnie wypełnić wniosek za pomocą kreatora na stronie www.firma gov.pl i po podpisaniu go za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP samodzielnie dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
- jeżeli osoby te nie posiadają narzędzi elektronicznych umożliwiających potwierdzenie ich tożsamości, mogą wydrukować przygotowany wniosek CEIDG-1 i w ciągu 7 dni od wypełnienia, przyjść z nim do dowolnego urzędu gminy na terenie całego kraju, gdzie zostanie on przekształcony przez urzędnika w dokument elektroniczny i przesłany do CEIDG.
W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy.
- w przypadku braku dostępu do internetu wniosek CEIDG można sporządzić na formularzu papierowym, zgodnym z formularzem elektronicznym.
Wniosek w formie papierowej składany jest do wybranego urzędu gminy, wówczas opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub wysłany przesyłką rejestrowaną ( tj. przesyłką pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczoną za pokwitowaniem odbioru ) na adres wybranego urzędu gminy, wówczas własnoręczność podpisu wnioskodawcy powinna być poświadczona przez notariusza.

Wymagane dokumenty

Wniosek CEIGD-1 oraz dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport ).

Gdzie odebrać formularze:

Wniosek CEIDG-1 obowiązujący na terenie całego kraju oraz instrukcja jego wypełnienia dostępne są pod adresem internetowym:
www.ceidg.gov.pl z zakładce „Formularze i instrukcje”
Wniosek CEIDG-1 dostępny jest również w Urzędzie Miejskim w Piszu w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki ( pokój nr 57 ), telefon: 874241208.

Opłaty:

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii są BEZPŁATNE.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania poprawnego wniosku o wpis do CEIDG. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa go do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Inne wskazówki, uwagi:

Od dnia 30 kwietnia obowiązują przepisy tzw. Konstytucji Biznesu, pakietu ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Konstytucja Biznesu wprowadziła zmiany zarówno dla przedsiębiorców planujących rejestrację firmy, jak i dla tych, którzy już ją prowadzą.
Najważniejsze zmiany :
- zmniejszenie danych we wniosku rejestracyjnym,
- opublikowanie w CEIDG informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie,
- możliwość rezygnacji z rozpoczęcia działalności oraz zmiany daty rozpoczęcia działalności,
- możliwość bezterminowego zawieszenia firmy zarejestrowanej w CEIDG (minimalny okres wciąż wynosi 30 dni ),
- wprowadzenie podziału danych podlegających wpisowi do CEIDG na dane informacyjne (m.in. data rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności, NIP i REGON spółki cywilnej, informacja o istnieniu lub ustaniu wspólności małżeńskiej ) oraz na dane ewidencyjne (m.in. imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń, adres stałego miejsca wykonywania działalności). Dane informacyjne przedsiębiorca będzie mógł zmieniać w każdym czasie, natomiast dla danych ewidencyjnych zachowany został termin 7 dni na złożenie wniosku od dnia zmiany tych danych,
- możliwość rezygnacji z zawieszenia / wznowienia działalności gospodarczej,
- nie ma konieczności zgłaszania zmiany nazwiska ( zmiana zostanie pobrana z rejestru PESEL ) oraz adresu, gdy nastąpiła administracyjna zmiana nazwy ulicy lub miejscowości.

Podstawa prawna:

Pakiet ustaw tworzących Konstytucję Biznesu:

- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291).
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292).
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648).

Opracował

Ewa Dąbrowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Ewa Dąbrowska

Data sporządzenia

środa, 18 lip 2018 11:49

Data zatwierdzenia

wtorek, 31 lip 2018 18:09
Data dodania: środa, 18 lip 2018 11:49
Data upublicznienia: wtorek, 31 lip 2018 18:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 kwi 2020 13:01
Opublikował(a): Ewa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 911 razy