BIP w Piszu

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

pok. nr. 18

tel. (87) 42 35 210; centrala wew. 274

Audytor wewnętrzny - mgr Adam Masłowski

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1) Niezależne badanie systemów kontroli zarządczej, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm), której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań, 

2) Opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnętrznego, 

3) Dokonywanie analizy ryzyka w trakcie opracowywania rocznych i wieloletnich planów audytu oraz w trakcie realizacji zadań audytowych, biorąc pod uwagę w szczególności: 

a) cele i zadania jednostki, 

b) przepisy prawne dotyczące działania jednostki, 

c) wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu lub kontroli, 

d) wyniki wcześniej dokonywanej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym 

kontroli finansowej, 

e) wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka mające wpływ na realizację celów jednostki, 

f) uwagi pracowników jednostki, 

g) liczbę, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych, 

h) możliwość dysponowania przez jednostkę środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegającymi zwrotowi, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dawcy, 

i) liczbę i kwalifikacje pracowników jednostki, 

j) działania jednostki, które mogą wpływać na opinię publiczną, 

k) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu, 

4) Gromadzenie danych niezbędnych do opracowania i wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego, 

5) Opracowywanie na potrzeby prac audytowych wzorów formularzy, kwestionariuszy oraz innych niezbędnych narzędzi, 

6) Ewidencjonowanie i archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego, 

7) Opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych, 

8) Prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Zadania doradcze powinny obejmować w szczególności: 

a) prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz zasad funkcjonowania kontroli, 

b) udział w zespołach, 

c) udzielanie porad w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz funkcjonowania kontroli, 

d) analizę i opiniowanie procedur zarządzania i kontroli. 

 

Data powstania: sobota, 27 mar 2004 20:11
Data opublikowania: sobota, 27 mar 2004 20:16
Data edycji: poniedziałek, 15 sty 2007 11:39
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 5280 razy
Ilość edycji: 1