BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Samodzielne stanowisko pracy ds. Audytu Wewnętrznego

Podinspektor - Marta Lachowicz
pok. nr 17
tel. 87 73 09 858 858; centrala wew. 205

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1) Niezależne badanie systemów kontroli zarządczej, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
    publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm), której celem jest wspieranie kierownika jednostki, w której prowadzi
    się audyt w realizacji celów i zadań,

2) Opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnętrznego,

3) Dokonywanie analizy ryzyka w trakcie opracowywania rocznych planów audytu oraz w trakcie realizacji zadań audytowych,
    biorąc pod uwagę w szczególności:

a) cele i zadania jednostki, w której prowadzi się audyt,

b) przepisy prawne dotyczące działania jednostki, w której prowadzi się audyt,

c) wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu lub kontroli,

d) wyniki wcześniej dokonywanej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym kontroli
    finansowej,

e) wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka mające wpływ na realizację celów jednostki, w której prowadzi się audyt,

f) uwagi pracowników jednostki, w której prowadzi się audyt,

g) liczbę, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych,

h) możliwość dysponowania przez jednostkę, w której prowadzi się audyt środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych,
    niepodlegającymi zwrotowi, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dawcy,

i) liczbę i kwalifikacje pracowników jednostki, w której prowadzi się audyt,

j) działania jednostki, w której prowadzi się audyt, które mogą wpływać na opinię publiczną,

k) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu,

4) Gromadzenie danych niezbędnych do opracowania i wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego,

5) Opracowywanie na potrzeby prac audytowych wzorów formularzy, kwestionariuszy oraz innych niezbędnych narzędzi,

6) Ewidencjonowanie i archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,

7) Opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,

8) Prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
    w której prowadzi się audyt. Zadania doradcze powinny obejmować w szczególności:

a) prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz zasad funkcjonowania kontroli,

b) udział w zespołach,

c) udzielanie porad w zakresie zarządzania i analizy ryzyka oraz funkcjonowania kontroli,

d) analizę i opiniowanie procedur zarządzania i kontroli.

9) Przeprowadzanie na polecenie Burmistrza kontroli w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy,

 

 

Data powstania: sobota, 27 mar 2004 20:11
Data opublikowania: sobota, 27 mar 2004 20:16
Data edycji: poniedziałek, 15 sty 2007 11:39
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 7955 razy
Ilość edycji: 1