BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Mienie komunalne gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 marca 2011 r.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz na dzień 30 marca 2011 r. I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1190,0 ha z tego: 1) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych – 110,0 ha, 2) grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy – 1080,0 ha. Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego osób prawnych i osób fizycznych stanowią: grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 55,2 ha, grunty pracowniczych ogrodów działkowych o powierzchni 54,8 ha, Nieruchomości tworzące zasób mienia komunalnego Gminy stanowią: tereny przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 205,1 ha, tereny zabudowane o powierzchni 60,0 ha, cmentarze o powierzchni 30,0 ha, tereny rekreacyjne, w tym działki pod zabudowę letniskową, tereny zieleni, kąpieliska, o powierzchni 89,7 ha, boiska sportowe o powierzchni 13,1 ha, tereny pod usługi turystyczne o powierzchni 38,8 ha, tereny infrastruktury technicznej o powierzchni 4,9 ha, tereny rolne, leśne i zadrzewione o powierzchni 150,2 ha, tereny inne (grzebowiska zwierząt, żwirownie, wysypiska) o powierzchni 33,5 ha, drogi o powierzchni 454,7 ha. Przeznaczenie gruntów określono w oparciu o obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego opracowane dla części obszaru gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz. W skład nieruchomości zasobu wchodzą: 1. grunty będące w zarządzie, użytkowaniu i władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o powierzchni 5,2 ha, stanowiące tereny niezbędne do prowadzenia statutowej działalności tych jednostek, w tym: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki i miejsce jej działalności, Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki oraz nieruchomościami związanymi z prowadzeniem działalności w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji między innymi stadion, pływalnia, plaża miejska, Suwalskie Towarzystwo Miłośników Muzyki w Suwałkach, zarząd nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję ogniska muzycznego, Samorząd Mieszkańców Wsi Jeże, zarząd nieruchomością niezabudowaną, wykorzystywaną dla potrzeb mieszkańców, 2. grunty będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych o powierzchni 133,7 ha, w tym: powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rolne wynosi 116,2 ha, powierzchnia gruntów zabudowanych garażami wynosi 0,3 ha, powierzchnia gruntów pod hangarami wynosi 0,2 ha, powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele związane z działalnością gospodarczą wynosi 7,5 ha, powierzchnia dzierżawionych działek siedliskowych wynosi 1,6 ha, powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe wynosi 3,1 ha, powierzchnia gruntów pozostałych wynosi 4,8 ha. 3. grunty stanowiące przedmiot użyczenia o powierzchni 3,8 ha, w tym: nieruchomość zabudowana wykorzystywana na cele prowadzenia działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu o powierzchni 177 m2, nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem użyczenia na cele prowadzenia Gimnazjum Katolickiego w Piszu o powierzchni 0,2 ha ,nieruchomości infrastruktury technicznej (studnie głębinowe, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków) o powierzchni 0,4 ha, nieruchomość niezabudowana użyczona na rzecz Piskiego Domu Kultury w Piszu w ramach Planu Odnowy Miejscowości przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o powierzchni 0,38 ha, nieruchomość zabudowana użyczona na cele prowadzenia działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu o powierzchni 0,2 ha, nieruchomość użyczona na cele związane z prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Uścianach o powierzchni 1,2406 ha, nieruchomość użyczona Powiatowi Piskiemu w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” na cele ustawienia wielkogabarytowych tablic informacji turystycznej (powierzchnia 6 m2), nieruchomość niezabudowana, użyczona Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu jako teren zieleni przyległej do istniejącej zabudowy o pow. 0, 0527 ha, nieruchomość zabudowana, użyczona Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu na cele związane z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (funkcja magazynowa) o pow. 153 m2, nieruchomość zabudowana użyczona na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu na cele związane z działalnością statutową Ośrodka (ORLIK) o pow. 1,3489 ha 4. grunty pozostałe. Powierzchnia gruntów przekazanych w formie aportu rzeczowego jednoosobowym spółkom Gminy wynosi 11,9 ha, w tym na rzecz: Zakładu Usług Komunalnych w Piszu Spółka z o.o. 0,8 ha, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piszu Spółka z o.o. 8,6 ha, Administrator w Piszu Spółka z o.o. 0,6 ha, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Piszu Spółka z o.o. 1,9 ha, II. Budynki na terenie miasta i gminy. Ogólna ilość budynków - 310, w tym: budynki mieszkalne 124, budynki użytkowe (gospodarcze) 143, obiekty szkół i przedszkoli 14, obiekty sportowe 4, pozostałe 25.

Data powstania: środa, 11 sty 2012 07:26
Data opublikowania: środa, 11 sty 2012 08:49
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2778 razy