BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/362/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 )oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 , Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.1505)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 78.128.784,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 58.120.955,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 20.007.829,00 zł.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 93.758.143,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 54.581.729,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 39.176.414,00 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 38.233.914,00 zł., zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 3a .
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 17.025.514,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3
1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.629.359,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 10.875.074,00 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 921.372,00 zł
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.832.913,00 zł.
2. Przychody budżetu w kwocie 16.082.754,00 zł. oraz rozchody w kwocie 453.395,00 zł.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł,
2) celową w wysokości - 10.000,00 zł,
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 450.156,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 433.060,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 17.096,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – 3.784.130,00 zł, wydatki – 3.784.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8
1. Dotacje przedmiotowe dla:
1) Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu z tytułu dopłat do kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu - 2.100.130,00 zł;
2) Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu z tytułu dopłat do biletów wstępu na pływalnię oraz stadion - 467.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.952.005,00 zł,
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości - 1.621.170,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 580.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 150.000,00 zł,
2) wydatki - 313.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 11.796.446,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 143.955,00zł;
§ 11
Upoważnia się Burmistrza Pisza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r.,
3) dokonywania zmian w planie wydatków oraz zadań w jednym dziele, w tym wydatków na płace i pochodne, które nie powodują zwiększenia ich łącznej wartości, z wyłączeniem przeniesień między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 1.000.000,00 zł.
§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 13 i Nr 13a.
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 24 lut 2009 10:54
Data opublikowania: wtorek, 24 lut 2009 10:59
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 3017 razy