BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVIII/446/09 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 08 lipca 2009 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kociołek Szlachecki na lata 2009-2015.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z § 10 ust. 2, pkt 2, lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 i Nr 156, poz. 974)

Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/386/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kociołek Szlachecki na lata 2009-2015 wprowadza się następującą zmianę:
- Plan odnowy miejscowości Kociołek Szlachecki na lata 2009-2015 stanowiący załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lip 2009 15:21
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1051 razy