BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVIII/460/09 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 8 lipca 2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Warmińsko-Mazurski Bank Danych-Pilotażowa implementacja dyrektywy INSPIRE w regionie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420)

Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Warmińsko-Mazurski Bank Danych-Pilotażowa implementacja dyrektywy INSPIRE w regionie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
2. Treść porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lip 2009 15:20
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 989 razy