BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVIII/456/09 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 08 lipca 2009 roku
w sprawie: ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pisz.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. Nr 97 poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz.1204, z 2003 r. Nr 137, poz.1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz.2135, z 2007 r. Nr 166, poz.1172, z 2008 r. Nr 157, poz.976)oraz art.34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. -Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601, z 2001 r. Nr 125, poz.1371, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112, z 2003 r. Nr 149, poz.1452, Nr 211, poz.2049, z 2004 r. Nr 97, poz.962, Nr 160, poz.1678, Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) - Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Ustala się następujące ceny za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Pisz:
a) Ceny biletów za jednorazowe przewozy osób środkami komunikacji miejskiej :
- w strefie I – za przewóz 1 osoby – 1,20zł,
za przewóz 1 osoby / bilet ulgowy / - 1,00 zł,
- w strefie II - za przewóz 1 osoby – 2,50 zł,
za przewóz 1 osoby / bilet ulgowy / - 1,50 zł,
- w strefie III - za przewóz 1osoby – 3,00 zł, za przewóz 1 osoby / bilet ulgowy / - 1,80 zł,
b) Ceny biletów miesięcznych:
- w strefie I – za przewóz 1 osoby – 35,00 zł,
za przewóz 1 osoby / bilet ulgowy / - 21,00 zł,
- w strefie II - za przewóz 1 osoby – 60,00 zł,
za przewóz 1 osoby / bilet ulgowy / - 30,00 zł,
- w strefie III - za przewóz 1 osoby – 63,00 zł,
za przewóz 1 osoby / bilet ulgowy / - 36,00zł,

c) Ceny biletów bagażowych jednorazowych:
- za przewóz bagażu o wymiarach 0,70 cm x 0,70 cm x 0,50 cm – 0,50 zł/szt,
- za przewóz kota lub psa – 0,50 zł/szt.
2. Granice stref, o których mowa w ust. 1 ustala się następująco:
a) I strefa - teren miasta Pisz,
b) II strefa - odległość od granicy administracyjnej miasta Pisz do 4 km od centrum miasta Pisz (Pl. Daszyńskiego) obejmująca miejscowości: Snopki, Maldanin, Jagodzin, Łupki.
c) III strefa - odległość od centrum miasta Pisz (Pl. Daszyńskiego) powyżej 4 km , obejmująca miejscowości: Jeglin, Karwik, Trzonki.
3. Kierowca autobusu upoważniony jest do sprzedaży biletów.
4. Bilety miesięczne uprawniają do korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej we wszystkie dni miesiąca, na który został wykupiony bilet.
§ 2.
1. W razie stwierdzenia przez przewoźnika braku ważnego biletu na przejazd lub przewóz bagażu, braku dokumentu uprawiającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego albo naruszenia przepisów porządkowych, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia w ciągu 7 dni następującej opłaty dodatkowej:
a) za przejazd bez ważnego biletu, bądź ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego opłata wynosi – 60,00 zł,
b) za przejazd bez ważnego biletu na bagaż lub przewóz rzeczy i zwierząt, za które taryfa przewiduje opłaty, opłata wynosi – 20 zł.
2. Wyegzekwowane opłaty dodatkowe określone w ust.1 stanowią przychód przewoźnika.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XVI/123/99 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 17 grudnia 1999 r.w sprawie ustalenia cen za przewozy Komunikacji Miejskiej na terenie gminy Pisz.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2009 roku.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 lip 2009 15:47
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1047 razy