BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVIII/441/09 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 08 lipca 2009 roku
w sprawie: objęcia mandatu radnego, w miejsce radnego, w przypadku którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu.
Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz.1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111 ) Rada Miejska w Piszu u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Piszu KATARZYNY IWONY MAŁECKIEJ postanawia się o wstąpieniu na jej miejsce ANDRZEJA RASZCZYKA kandydata z listy nr 25 Komitetu Wyborczego Wyborców PS Jana Alickiego, wybranego w okręgu nr 2, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie stracił prawa wybieralności.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 lip 2009 15:44
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1054 razy