BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVIII/442/09 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 08 lipca 2009 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 70 ust. 1 i 5 Statutu Gminy
Pisz stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/252/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie Statutu Gminy Pisz ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 103, poz. 1791, z 2009 r. Nr 74, poz. 1222) – Rada Miejska w Piszu uchwala , co następuje:


§ 1

W uchwale Nr III/7/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej zmienionej uchwałą Nr XVIII/182/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2007 roku wprowadza się następującą zmianę :

- w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie „ 5. Andrzej Raszczyk ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 lip 2009 15:41
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1073 razy