BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVIII/443/09 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 08 lipca 2009 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ,z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 70 ust.1 i 5 i § 74 ust. 2 Statutu Gminy Pisz stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/252/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie Statutu Gminy Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 103, poz. 1791, z 2009 r. Nr 74, poz. 1222 ) – Rada Miejska w Piszu uchwala , co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej zmienionej uchwałą Nr XV/129/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 września 2007 roku wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie „ 5. Andrzej Raszczyk ”


2) § 2 otrzymuje brzmienie „ § 2. Stwierdza się, że na Przewodniczącego Komisji do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska wybrano Radnego Mirosława Zajka ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 lip 2009 15:39
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1046 razy