BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

UCHWAŁA Nr XLIII/432/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 października 2002r
w sprawie: w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001r DZ. U. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( DZ. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjąć regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Pisz w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Traci moc regulamin w sprawie zasad korzystania z usług w zakresie dostawy wody oraz odbioru ścieków świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, zatwierdzony Uchwałą nr 3 Zarządu Gminy i Miasta Pisz dnia 10 września 1997r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/432/2002
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 10 października 2002r

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Piszu na terenie Gminy i Miasta Pisz na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Gminy i Miasta w Piszu Nr GKI-7030(01)02 z dnia 29.08.2002r.
2.Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność PWiK Sp. z o.o. w Piszu polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3.Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
4.Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się określenia ustawa należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747).

§ 2.
1.Odbiorcą usług jest każdy w znaczeniu niniejszego regulaminu, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, dalej zwanym jest Usługobiorcą.
2.Usługodawcą w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu.

§ 3.
Dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą.
Rozdział II
Warunki przyłączenia do sieci
§ 4.
1.Usługodawca jest obowiązany przyłączyć do sieci nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te uwarunkowane są usytuowaniem nieruchomości, zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej oraz zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.
2.Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt Usługobiorca.
3.Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Usługodawca a urządzenia pomiarowego Usługobiorca.
4.Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża Usługobiorcę.

§ 5.
Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu warunków przyłączenia określonych przez Usługodawcę zwanych dalej warunkami przyłączenia.
§ 6.
1.Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
2.Osoba, o której mowa w ust. 1 składa do Usługodawcy wniosek o określenie warunków przyłączenia.
3.Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Usługodawca.
4.Do wniosku Usługobiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:
a)dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek.
b)W razie takiej konieczności mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 7.
1.Usługodawca określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
2.Warunki ważne są dwa lata od dnia ich wydania.
3.Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
a)miejsce i sposób przyłączenia instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej do instalacji Usługobiorcy,
b)maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
c)miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego liczącego ilość ścieków,
d)dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
e)termin ważności warunków przyłączenia.

§ 8.

Umowa o przyłączenia w szczególności określa:
a)strony zawierające umowę,
b)zakres prac projektowych i budowlano montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony,
c)sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienia wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
d)terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych i końcowych,
e)przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków,
f)inne ustalenia.

§ 9.
1.Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano montażowych.
2.Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3.Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Usługodawca.

Rozdział III
Warunki i tryb zawierania umów
§ 10.
1.Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
2.Umowa może być zawarta z osobą , która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3.Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
4.Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3, Usługodawca zawiera umowy z osobami korzystającymi z lokali, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a)we wszystkich lokalach zainstalowane są wodomierze zgodnie z warunkami technicznymi i w sposób uzgodniony z Usługodawcą,
b)możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,
c)wnioskodawca ustalił sposób rozliczeń różnic wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
d)Uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakończenia dostaw wody w pozostałych lokalach.
5.Usługodawca może zawrzeć umowę z korzystającymi z lokalu osobami, o których mowa w ust. 2 i 3, w razie niespełnienia warunków o których mowa w ust. 4, wyłącznie w szczególnych przypadkach.

§ 11.
1.Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2.Umowa winna określać możliwości jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3.Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Usługodawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
§ 12.
Umowa, której mowa w § 10 ust. 1 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
a)ilości i jakości świadczenia usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich,
b)sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,
c)praw i obowiązków stron umowy,
d)procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
e)ustaleń zawartych w zezwoleniu o których mowa w art. 18 ustawy,
f)okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy w tym warunków wypowiedzenia.

§ 13.
W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Usługodawca uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
§ 14.
Zmiana Usługobiorcy powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej. Obowiązek ten ciąży na nowym Usługobiorcy.

Rozdział IV
Obowiązki Usługodawcy
§ 15.
Usługodawca ma obowiązek zapewnić:
a)prawidłową eksploatację posiadanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
b)zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
c)jakość dostarczonej wody spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra zdrowia stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

§ 16.
W razie przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin Usługodawca powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Usługobiorcę o jej lokalizacji.
§ 17.
O planowanych punktach lub ograniczeniach w dostawie wody Usługodawca powinien poinformować Usługobiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.
§ 18.
1.Usługodawca instaluje i utrzymuje u Usługobiorcy wodomierz główny.
2.Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania mocy w rozumieniu kodeksu cywilnego jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.
Rozdział V
Obowiązki Usługobiorcy
§ 19.
Osoba zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winna wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Usługodawcy.
§ 20.
Usługobiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym, skutkiem niskich temperatur lub dostępem do nich osób nieuprawnionych, nieuprawnionych także prawidłowe utrzymanie studzienek wodomierzowych lub pomieszczeń, pomieszczeń których są one zamontowane.
§ 21.
Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o:
1)wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza lub urządzenia pomiarowego, pomiarowego tym o zerwaniu plomb,
2)zmianach technicznych instalacji wewnętrznej które modą mieć wpływ na działanie sieci,
3)zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy,
4)zmianach określonych umową dotyczących własności lub użytkownika nieruchomości.
§ 22.
Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za wodę i odprowadzanie ścieków.
§ 23.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz nie utrudniający działalności Usługodawcy, a w szczególności do:
1)użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2)użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3)informowania Usługodawcy o własnych ujęciach wody,
4)wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.
Rozdział VI
Prawa usługobiorcy
§ 24.
Usługobiorca ma prawo do należytego poziomu obsługi.
§ 25.
Usługodawca zobowiązany jest do udzielania na wniosek klienta informacji dotyczących usługi, a w szczególności informacji o obowiązujących taryfach.
§ 26.
W przypadku obniżenia jakości dostarczonej wody Usługodawca winien udzielić Usługobiorcy upustu na zasadach określonych w umowie.
§ 27.
W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Usługobiorca ma prawo domagać się od Usługodawcy przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań wodomierza. W przypadku potwierdzenia prawidłowości działania wodomierza przez wyspecjalizowaną jednostkę, koszty przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego ponosi Usługobiorca.
Rozdział VII
Prawa Usługodawcy
§ 28.
Usługodawca może odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania jego zgody bądź zostało wykonane niezgodnie z warunkami technicznymi.
§ 29.
Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w § 10 niniejszego Regulaminu.
§ 30.
Usługodawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.
§ 31.
Usługodawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.
§ 32.
Uprawnieni przedstawiciele Usługodawcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów, napraw urządzeń posiadanych przez Usługodawcę a także sprawdzenie ilości i jakości ścieków odprowadzanych do sieci.
Rozdział VIII
Sposób rozliczeń
§ 33.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.
§ 34.
1.Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.
2.W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.
3.W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
4.W przypadku awarii wodomierza głównego do rozliczeń stosuje się średnie zużycie z ostatnich 3 miesięcy przed awarią.
§ 35.
1.Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2.W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.
3.W rozliczeniach odprowadzonych ścieków bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach określonych przez Usługodawcę na koszt Usługobiorcy.
§ 36.
1.Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.
2.Wniesienie przez Usługobiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
3.Usługobiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w terminie 14 dni od daty dostarczenia rachunku.
4.W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Usługobiorcy jej zwrotu dokonuje się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.
§ 37.
Przy rozliczeniach z Usługobiorcą, Usługodawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy i Miasta bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 38.
1.Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej 7 dni przed jej wejściem w życie.
2.Taryfa obowiązuje 1 rok.
3.Zmana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
§ 39.
1.Usługodawca obciąża Miasto i Gminę Pisz na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie, za wodę:
a)pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b)zużytą do zasilania fontann i na cele przeciwpożarowe,
c)zużytą do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych.
2.W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na powyższe cele z urządzeń sieci miejskiej obciążenie następuje w formie ryczałtu w rozliczeniu rocznym.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 40.
Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/432/2002 z dnia 10 października 2002r Rady Miejskiej w Piszu i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 41.
W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( DZ. U. NR 72 poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
§ 42.
Usługodawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczania Usługobiorcy przy zawieraniu umowy niniejszego Regulaminu.Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 lut 2004 10:24
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1503 razy