BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/270/98 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 17 czerwca.1998 roku
w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Pisz oraz zmiany Uchwały Nr XXIV/238/97 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 1997r w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom, udzielenia bonifikaty od ceny nabycia nieruchomości oraz ustalenia stawki oprocentowania wierzytelności gminy.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 13, póz.74 z 1996r z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 cyt. ustawy i art.34 ust.6, art.68 ust. l, pkt.7 i art.70 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 póz.741) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.

Zezwala się na nabycie od Zakładu Murarskiego Ryszarda Proroka
12-200 Pisz ul. Okopowa 5/39 lokali mieszkalnych nr 54 o powierzchni
o 2 użytkowej 61,7m i nr 37 o powierzchni użytkowej 37,7m w budynku
mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 88 w Piszu na działce oznaczone nr geodezyjnym nr 1442/18 i k.w 18110.

§ 2.

Lokale wyżej opisane zostaną zasiedlone rodzinami zamieszkującymi wcześniej w budynku przy ul. Rybackiej 6 w Piszu, zniszczonemu w wyniku pożaru, którym nie przysługuje prawo do innych lokali na mocy obowiązujących przepisów prawa.

§ 3.

Zmienić Uchwałę Nr XXIV/233/97 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 1997r w ten sposób, iż w § 5 w/w uchwały dodać zdanie: "Uchwała nie dotyczy lokali mieszkalnych opisanych w § l Uchwały Nr XXVII/270/98 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 17 czerwca 1998 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 08:14
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1381 razy