BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXVII/271/98 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 17 czerwca 1998 roku.
w sprawie: w sprawie nabycia/ nieruchomości na własność Gminy Pisz oraz zmiany Uchwały nr XXIV/238/97 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 1997r w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom, udzielania bonifikaty od ceny nabycia nieruchomości oraz ustalenia stawki oprocentowania wierzytelności gminy
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym /j, t. Dz. U. nr 13, póz. 74 z 1996r z późniejszymi zmianami /oraz art.18 ust.2 pkt.15 cytowanej ustawy i art.34 ust.6,art.68 ust.1 pkt.7 i art.70 ust.4 ustawy u dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. nr 115,póz.741 z 1997r/ Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje :

§1.

Zezwala się na nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu lokali mieszkalnych nr 22 o powierzchni użytkowej 48,5m2 i nr 39 o powierz­chni użytkowej 47,6m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 13 w Piszu na działce oznaczonej nr geodezyjnym nr 188/5 i nr k. w 20553

§ 2.

Lokale wyżej opisane zostaną zasiedlone rodzinami zamieszkującymi wcześniej w budynku przy ulicy Rybackiej 6 w Piszu, zniszczonemu w wyniku pożaru, którym nie przysługuje prawo do innych lokali na mocy obowiązujących przepisów prawa.

§ 3.

Zmienić uchwałę nr XXIV/238/97 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30grudnia 1997r w ten sposób, iż w § 5 w/w uchwały dodać zdanie: "Uchwała nie dotyczy lokali mieszkalnych opisanych w § 1 Uchwały n r. XXVII/271/98. Rady Miejskiej w Piszu z dnia 17. czerwca 1998 r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:16
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1357 razy