BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVI/127/99 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 17 grudnia 1999 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. Nr 13 poz.74 z 1996r. z późniejszymi zmianami/, oraz art.13
ust l. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 115, poz.741 z 1997r./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku Nr l do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Piszu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr l
do Uchwały Nr XVI/127/99
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 17 grudnia 1999 r.


WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

I. Tereny przeznaczone do sprzedaży:

l .Działka nr 92/3 o pow.l012m2 położona we wsi Kostki gm. Pisz przeznaczona pod budownictwo zagrodowe lub mieszkaniowe.
2. Działka nr 174/2 o pow.386m2 położona we wsi Rostki gm. Pisz przeznaczona na uzupełnienie działki nr 173.
3. Działka nr 171/1 o pow. 0,19 ha położona we wsi Zdunowo gm. Pisz przeznaczona pod budownictwo zagrodowe lub mieszkaniowe jednorodzinne.
4.Część działki nr 306/3 o pow. ok.21m2 położona w Piszu przy ul. Gdańskiej 4 przeznaczona pod budowę garażu.
5 .Działka nr 23/2 o pow. 612m2 ,nr 17/2 o pow.85m2 i nr 24/45 o pow.l07m2, położona w Piszu przy ul. Orzyskiej ,przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
6 .Działka nr 15/4 o pow.2,36 ha położona we wsi Wiartel Mały gm. Pisz.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:25
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1363 razy