BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr IX/83/99 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 czerwca 1999 roku.
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz oraz zwolnienia Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku obowiązku nabycia nieruchomości w drodze przetarg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, póz. 741) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste działek zabudowanych obiektami stacji transformatorowych, położonych na terenie miasta Pisz, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, zabudowanych obiektami stacji transformatorowych, będących własnością Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały nr IX/65/99
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 czerwca 1999 r.


WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej:
- działka nr 523/1 o pow. 31 m2 położona w Piszu przy ul. Kwiatowej,
- działka nr 1129/3 o pow. 246 m2 położona w Piszu przy ul. Wołodyjowskiego,
- działka nr 1480/1 o pow. 15 m2, położona w Piszu przy ul. Trzcinowej,
- działka nr 1511/1 o pow. 14 m2 położona w Piszu przy ul. Tuwima,
- działka nr 354/4 o pow. 32 m2 położona w Piszu przy ul. Gizewiusza,
- działka nr 1400/1 o pow. 87 m2, położona w Piszu przy ul. Sosnowej,
- działka nr 490/4 o pow. 30 m2, położona w Piszu przy ul. Piłsudskiego,
- działki nr 322/1 o pow. 1 m2, 1428/3 o pow. 20 m2, 1442/20 o pow. 11 m2, położone w Piszu przy ul. Wołodyjowskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:49
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1339 razy