BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIII/101/99 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 września 1999 roku
w sprawie: nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13> póz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, póz. 191) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie o przekazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej nr geod. 352 o pow. 0,16 ha, położonej w obrębie .Snopki gm. Pisz oraz nieruchomości położonych w Piszu, oznaczonych jak niżej:
- 852,27/2190,40 udziału w działce 499/2 o pow. 802 m2 przy ul. Młodzieżowej 3,
- 76,00/1618,64 udziału w działce 499/1 o pow. 760 m2 przy ul. Młodzieżowej 5, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:56
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1375 razy