BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVIII/149/2000 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 lutego 2000 roku
w sprawie: nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych(Dz. U. Nr 32, póz. 191) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o prze­kazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych numerami 381/3 o pow. 1,98 ha i 381/4 o pow. 1,68 ha, położonych w obrębie Jeże gm. Pisz.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:15
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1333 razy