BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVIII/151/2000 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 lutego 2000 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. Nr 13 poz.74 z 1996r. z późniejszymi zmianami/, oraz art.13
ust. l. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 115, poz.741 z 1997r./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku Nr l do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Piszu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr l
do Uchwały Nr XVIII/151/2000
Rady Miejskiej w Piszu
Z dnia 28 lutego 2000 roku


WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

I. Tereny przeznaczone do sprzedaży:

1.Działka nr 1148/5 o pow. 11570m2 położona w Piszu przy ul. Warszawskiej przeznaczona pod budownictwo usługowe, w/g koncepcji podziału przedstawionej na załączonym szkicu,
2.Działka nr 1149/2 o pow. 5869m2 położona w Piszu przy ul. Warszawskiej , przeznaczona pod budownictwo usługowe, w/g koncepcji podziału przedstawionej na załączonym szkicu,
3.Działka nr 83/1 o pow. 108m2 położona we wsi Trzonki przeznaczona na uzupełnienie działki nr 78/3,
4.Działka nr 97 o pow. 900m2 położona we wsi Usciany gm. Pisz, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe .
5.Działka nr 1431/1 o pow. l198m2 położona w Piszu przy ul. Wołodyjowskiego przeznaczona pod budownictwo usługowe.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:19
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1346 razy