BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XX/167/2000 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 kwietnia 2000 roku
w sprawie: zamiany nieruchomości Gminy Pisz na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, póz. 741 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Dokonać zamiany działki nr 1182/2 o po w. 9183 m2 położonej w Piszu przy ul. Trzcinowej, stanowiącej własność Gminy Pisz na działkę Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piszu nr 33 o pow. 6425 m2, położoną w Piszu przy ul. Długiej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:20
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1348 razy