BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XX/168/2000 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 kwietnia 2000 roku
w sprawie: zbycia nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, póz. 741 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położone w Piszu obręb nr l, oznaczone numerami 322/4, 481/7, 1426/2, 1428/7, 1442/28 o pow. ok. 8150 m2, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:23
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1331 razy