BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIV/225/2000 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 listopada 2000 roku
w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny nabycia nieruchomości zbywanych na rzecz Zakładu Energetycznego Białystok S.A. w Białymstoku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) w związku z art. 68 ust. l pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, póz. 543) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od ceny nabycia nieruchomości zabudowanych obiektami trafostacji, oznaczonych jak niżej:
- nr 354/4 o pow. 32 m2 przy ul. Gizewiusza,
- nr 1480/1 o pow. 15 m2 przy ul. Trzcinowej,
- nr 1511/1 o pow. 14 m2 przy ul. Tuwima.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:27
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1258 razy